سانسور اروپا انگلیس انگلیس تاثیر گذار

سانسور: اروپا انگلیس انگلیس تاثیر گذار بین الملل ترزا می نخست وزیر انگلیس نخست وزیر ژاپن

قرآن ابزاری مهم جهت مقابله با جنگ فرهنگی دشمن

دشمن بعد از شکست در جنگ سخت روی به جنگ نرم آورده هست، لذا مهمترین ابزار مقابله با جنگ فرهنگی دشمن اقدام قرآنی و دینی هست. به گزارش گروه اس..

ادامه مطلب